Om oss

Pinsekyrkja i Volda

Pinsekyrkja har ei tradisjonsrik historie som går over 90 år tilbake, men er i dag ein moderne og inkluderande kyrkjelyd midt i Volda sentrum. Her er du velkomen, anten du er ny i Volda eller har budd her lenge, og treng ein kyrkjelyd å knyte deg til. Du kan bli med å bidra aktivt i kyrkja, som f. eks å hjelpe med teknikken, synge og spele, eller berre vere tilstades i gudstenesta. Det er opp til deg!

Pinsekyrkja er ein samlingsstad der fleire kulturar og språk møtast, og vi vil vere ei kyrkje der alle kjenner seg velkomne. Alle gudstenestene vert omsette til engelsk. Gjennom veka er huset fullt av livlege aktivitetar for både born, unge og vaksne.

Gudstenesta søndag formiddag (kl. 11.00) er ein ladestasjon der alle generasjonar er med. Me legg vekt på at forkynninga skal vere relevant og livsnær. Difor samlast me til fellesskap, tilbeding og bibelundervising. Etter gudstenesta brukar det å vere sosialt samvere med kaffi og noko attåt i peisestova. Annankvar søndag er det søndagsskule parallelt med gudstenesta.

Gudstenesta

Gudstenesta er ein ladestasjon der ein vert oppmuntra til å leve med Jesus i kvardagen. Fokuset er at forkynninga skal vere livsnær og relevant. Kvar gudsteneste vert tolka til engelsk. Etter gudstenesta brukar det å vere kyrkjekaffi i kjellarstova. Annankvar søndag er det søndagsskule for dei minste.

RUSSLANDSHJELPA

Kvart år i september vert det haldt ein storstilt dugnad for å samle inn pengar og brukte klede som vert sende til Russland og Aust-Europa for å hjelpe einskildmenneske.

MISJON

Ein viktig del av Pinsekyrkja sitt arbeid er misjon, og vi har mellom anna hatt ansvaret for misjonær Evy Surdal i Swaziland i over 30 år. I tillegg er vi med å støtte fleire andre misjonsprosjekt.

Born og unge

Born og unge er ikkje berre framtida til kyrkjelyden, men dei er og ein del av den idag! Vi vil formidle kjerna i evangeliet til borna i trygge rammer. Mykje av arbeidet er musikalsk, slik som «Songstund» (før skulealder), «NonStop» (1.-5.klasse) og «Volda Soul Children» (6.-10.klasse). Vi har og søndagsskule og familiegudstenester.

Konfirmasjon

Konfirmasjons-arbeidet vårt er kalla «Tentro». Tentro er laga for at du skal kunne involvere deg og oppleve. Ikkje berre høyre på. Det er for alle i konfirmasjonsalder, og ein treng ikkje ha noko anna tilknyting til Pinsekyrkja. Opplegget er knytt opp til gjenkjennelege element, og det er lagt opp til fleire turar i løpet av året.

Connect

«Connect» er ungdomsarbeidet til Pinsekyrkja. Vi CONNECTar med Gud, og vi CONNECTar med kvarandre. Vi samlast laurdagar, og går «back to basics» av det å vere Jesu disiplar. Stikkord: lovsong, tale, bøn og sosialt.