Personvern

Personvern i Pinsekyrkja

Pinsekyrkja i Volda tar ditt personvern på alvor. Vårt mål er å holde deg som person godt informert om vår behandling av dine personopplysninger. I denne personvernerklæringen gir vi deg informasjon om hvordan vi bruker og beskytter dine personopplysninger og hvilke rettigheter du har. Personopplysninger er alle opplysninger som kan knyttes til deg som enkeltperson.

Personvernforordningen forkortet GDPR trådte i kraft 25. mai 2018, er en forordning som skal styrke personvernet ved behandling av personopplysninger i EU. Pinsekyrkja i Volda er behandlingsansvarlig og har ansvaret for at opplysningene som vi har om deg brukes i tråd med personvernlovgivningen.

Personvernerklæringen for Pinsekyrkja Volda, beskriver hvilke opplysninger vi samler inn om våre medlemmer og andre som har en tilknytning til vår kirke, hvorfor vi samler inn og bruker opplysninger, samt hvordan vi ivaretar dine rettigheter og regler i personvernlovgivningen. All innsamling, lagring, utlevering og annen behandling av personopplysninger, er regulert i personopplysningsloven. Loven stiller bl.a. strenge krav til konfidensialitet og sikkerhet ved behandling av dine personlige opplysninger. Datatilsynet fører tilsyn med loven.

Datatilsynet definerer:
Personopplysning som en opplysning eller vurdering som kan knyttes til deg som enkeltperson, slik som for eksempel navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse, IP-adresse, bilnummer, bilder, fingeravtrykk, irismønster, hodeform (for ansiktsgjenkjenning) og fødselsnummer (både fødselsdato og personnummer).
Sensitive personopplysninger som opplysninger om rasemessig eller etnisk bakgrunn, eller politisk, filosofisk eller religiøs oppfatning, at en person har vært mistenkt, siktet, tiltalt eller dømt for en straffbar handling, helseforhold, seksuelle forhold eller medlemskap i fagforeninger.

Behandlingsansvarlig:
Pinsekyrkja Volda er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger. Med ”behandlingsansvarlig” menes det, i loven, den som bestemmer formålet med behandling av personopplysninger og hvilke hjelpemidler som kan benyttes. Det er den behandlingsansvarlige som har ansvaret for at behandlingen av personopplysningene skjer i henhold til loven.

Pinsekyrkja i Volda er tilknyttet Pinsebevegelsen i Norge. Gjennom året skjer det mye i vår kirke. Det kan være alt fra kurs, konferanser og andre samlinger. Dette i tillegg til at vi har et aktivt barne – og ungdomsarbeid, kor, faste gudstjenester, barnekyrkje og arbeid blant ungdom, unge voksne og studenter. Det samles også deltakere utenfor vår kirke til våre aktiviteter og i vår virksomhet.

 

Dine personvernrettigheter:

Disse kan du benytte deg av ved å ta kontakt med oss. Ved innsigelse, sletting og innsyn skal behandling og korrigering av dine personlige opplysninger skje innen 30 dager. Vi gjør oppmerksom på at dette gjelder de opplysninger som vi ikke er påkrevd ut fra lovverk å lagre. Hvis du mener at vi behandler personopplysninger urettmessig, har du rett til å klage til Datatilsynet. Vi håper at du først tar kontakt med oss, slik at vi sammen kan vurdere dine innsigelser og oppklare eventuelle misforståelser.

Dine rettigheter omfatter:

Informasjon om hvordan vi behandler opplysninger om deg.
– Innsyn. Kopi av opplysninger vi har om deg.
– Korrigering. Rette og supplere opplysninger om deg.
– Sletting. Be om sletting av opplysninger som vi ikke lenger har grunnlag for å oppbevare.
– Begrensning. Be om at vi begrenser bruken av dine opplysninger.
– Innsigelse. Be om å motsette deg vår bruk av dine opplysninger for direkte markedsføring, inkludert profilering.

 

Hvilke typer personopplysninger behandles og hva bruker vi dem til:

– Ved deltagelse i barnekyrkja behandles opplysninger om barnets foresatte og kontaktopplysninger i tillegg til evt. sykdom/allergi og/eller annen nødvendig informasjon for å sikre barnets behov og sikkerhet.

– Ved kontakt med omsorg – og samtaletjenesten og ved bønnebehov behandler vi også inngitt informasjon om dette.

– Ved givertjeneste i kirken, lagrer vi ditt kontonummer og personnummer. (For de som ikke er øvrig registrert i kirken på andre måter så opplyser vi om at vi lagrer din kontaktinfo (inkl. navn, adresse og evt. telefonnummer, e-post dersom dette er oppgitt i forbindelse med din gave). Vi bruker denne informasjonen for innrapportering av gaver til skatteetaten.

– Ved deltagelse i husgrupper og annet det kan søkes om støtte for rapporteres oppmøte inn til K-stud i forbindelse med krav om støtte.

– Når du er medlem hos oss, lagrer vi din kontaktinfo (inkl. navn, fødselsdato, personnummer, bostedsadresse, telefonnummer, e-postadresse), kjønn, hvor og når du fikk medlemskap og evt. hvor og når du ble døpt og sivil status.

– Ved medlemskap rapporteres personopplysninger til fylkesmannen i forbindelse med krav om tilskudd og lovpålagt oppdatering av kirkeboken.

– Ved utlevering av nøkler så registrerer vi navn, adresse, telefon.

– Når vi lagrer personopplysninger i Medarbeiderer, som navn, telefon, adresse, e-post.

 

Hvem deler vi opplysningene med:

Vi deler opplysningene med våre samarbeidspartnere i den utstrekning det er nødvendig for å yte tjeneste til deg. Dette inkluderer:

– Pinse Ung (Pinsebevegelsens Barne- og Ungdomsarbeid).
– For de som har gjort et aktivt valg om medlemskap i PBU (gjelder kun personer under 26) så registrerer vi ditt navn, fødselsår og adresse inn i PBU sitt medlemsregister.
– Fylkesmannen i forbindelse med krav om tilskudd for medlemmer.
Lovpålagt oppdatering av kirkeboken jfr. «Lov om trudomssamfunn og ymsist anna.»
– Skatteetaten for innrapportering av gaver.

 

Hvor lenge lagrer vi opplysningene:

Medlem: Vi oppbevarer dine personopplysninger så lenge du er registrert som medlem i vår kirke. Ved utmeldelse vil vi, dersom du ikke gir samtykke til noe annet, kun beholde basis kontaktinfo og dato for ditt medlemskap for etterlevelse av de krav vi har til å føre kirkeboken. I så fall vil opplysningene kun være tilgjengelig for kirkebokfører.

Personer som har fått utført kirkelige handlinger i regi av Pinsekyrkja Volda:
Vi lagrer dato og sted for handlingen og involverte personers informasjon. Uten ekstra samtykke vil denne informasjonen kun være tilgjengelig for kirkebokfører. Disse dataene vil lagres så lenge kirken eksisterer, i henhold til relevante lover.

Ikke medlem: Alle opplysninger slettes når du sender oss skriftlig ønske om dette, eller når vi ved revisjon ser at behovet og/eller hjemmel for lagring av dine opplysninger ikke lenger er tilstede.

Barnekyrkja: Alle opplysninger slettes når den foresatte sender oss skriftlig ønske om dette, eller når vi ved revisjon ser at behovet og/eller hjemmel for lagring av dine opplysninger ikke lenger er tilstede. Om barnet ikke er medlem/tilhørig til kirken, slettes all informasjon dersom barnet ikke har deltatt i barnekyrkja de siste 12 mnd.

Kontoopplysninger slettes ved opphør av givertjeneste, men vi oppbevarer lovpålagt informasjon knyttet til skattefradragsordningen etter gjeldende regler. I hovedsak lagrer vi opplysningene kun så lenge det er nødvendig og som lov tilsier at vi skal.

 

Sletting av opplysninger:

Pinsekyrkja Volda må beholde informasjon om dåp, Tentro-deltagelse, vigsel til ekteskap, jordfestelse (gravferdsseremoni) samt inn og utmeldinger til Pinsekyrkja.

Hvordan slettes opplysninger:

Etter henvendelse til oss, så vil vi slette alt som ikke er påkrevd å beholde. Behandlingstiden fra forespørsel til medlemmet/det tidligere medlemmet får slettet informasjonen skal ikke overstige 30 dager.

 

Bruk av bilder på websider og sosiale nettverkstjenester:

Bruk av bilder fra Pinsekyrkja sine offentlige og åpne aktiviteter i forbindelse med nettside og publikasjoner vil kunne benyttes. Der det er påkrevd, vil samtykke bli innhentet før bilder publiseres. Pinsekyrkja benytter seg av sosiale medier for å kommunisere med og til medlemmer. Det benyttes en rekke bilder i denne sammenheng, også av enkeltpersoner eller grupper av personer der den enkelte på bildet kan gjenkjennes. Når hovedmotivet i et bilde er en eller flere personer, defineres det som et portrettbilde.

 

Hvordan gjør Pinsekyrkja Volda dette i praksis:

Pinsekyrkja skal som hovedregel ikke publisere portrettbilder på åpne web sider eller åpne sosiale nettverkstjenester uten å ha sikret samtykke fra person/er som avbildes.
– Etter åndsverklovens §45c, kan bilder likevel publiseres uten samtykke dersom
a. avbildningen har aktuell og allmenn interesse,
b. avbildningen av personen er mindre viktig enn hovedinnholdet i bildet,
c. bildet gjengir forsamlinger, folketog i friluft eller forhold eller hendelser som har allmenn interesse, eller
d. eksemplar av avbildningen på vanlig måte vises som reklame for fotografens
virksomhet og den avbildede ikke nedlegger forbud.
– Situasjonsbilder fra arrangementer i regi av Pinsekyrkja, og som ikke er et portrettbilde, kan legges på virksomhetens intranett eller mer begrensede nettsider uten samtykke fra de enkelte. Eksempler på situasjonsbilder er bilder fra gudstjenester, samlinger og leirer. Dette gjelder ikke dersom Pinsekyrkja har grunn til å tro at de som er på bildene ikke vil ønske at bildene blir publisert. Bilder av personer lagt ut uten samtykke skal være harmløse og ikke på noen måte være krenkende for de som er avbildet. Barn og unge vil bli tatt spesielt hensyn til. Pinsekyrkja skal også ta bort bildene dersom personen(e) på bildet ber om det.

 

Etter krav har Pinsekyrkja Volda utpekt en person som har redaktøransvar for alle web sider og sosiale nettverkstjenester som benyttes. Redaktøren skal regelmessig gjennomgå innholdet på disse web sidene og på de sosiale nettverkstjenestene for å kontrollere, moderere og eventuelt korrigere innhold der.

 

Personvernloven og aktuell offentlig informasjon:

https://www.datatilsynet.no/regelverk-og-verktoy/lover-og-regler/

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2018-06-15-38/

 

Vi vil kunne oppdatere denne personvernerklæringen fra tid til annen.
Dersom du har spørsmål knyttet til denne erklæringen, er du hjertelig velkommen til å kontakte oss.

Kontaktansvarlig:

Ansvarlig redaktør på web og mediakontakt:

Kontaktperson: John Aage Rødseth
Telefonnummer: 410 00 803
E-postdaresse: john.aage@pinsekyrkja.no

 

Revidert for publisering.

Volda, 30. Januar 2021

På vegne av
Pinsekyrkja i Volda

Pastor John Aage Rødseth

Warning: Undefined variable $alt in /customers/5/7/f/pinsekyrkja.no/httpd.www/wp-content/themes/specular/vc_templates/media.php on line 54