Smittevern

Smittevernrettleiar Covid-19

Pinsekyrkja i Volda har som mål å ha gode og trygge rutinar, slik at vi kan hindre smitte, og ha oversikt om smitte skulle inntreffe. Vi følgjer alltid de nasjonale og kommunale retningslinjer. Dvs Folkehelseinstituttet og Volda kommune sine rettningslinjer, og dessutan er vi oppdaterte på retningslinjer innan vår bransje frå Norges Kristne Råd.

Renhold er vesentleg for tryggleiken til alle. Vi vaskar alle kontaktflater etter kvart arrangement, som betyr at kontaktflater blir reingjorde dagleg og ved behov.

Overordna retningslinjer

a. Sjuke personar skal ikkje ta del i kyrkjelege arrangement. Er du i  risikogruppe, bør du vurdere det same. Er du i tvil, eller har symptom på hoste, lufvegsplagar, skal du bli heime.

b. Handvask når du kjem, og det vil vere anti-bac stasjonar som du kan bruka inn og ut av kyrkjesalen. Ver ute i god tid.

c. Grunna retningslinjer må vi registrere alle som kjem. Dette med tanke på
eventuell smittesporing i etterkant. Opplysningar lagrast nedlåst, og vil bli
fjerna i etterkant.

d. Regelen seier 1 meters avstand, men med unntak av personar innan same husstand. Kyrkjesalen er oppdelt slik at dette er mogleg, og vi oppmodar familiar og husstandar til å sitje saman. Hald avstand på tur inn og ut av kyrkjesalen.

Praktisk ved gudstenestane

a. Vi vil vurdere ulike situasjonsbilete ift. retningslinjer. Nokon gudstenestane vil også streamast direkte, eller kome i etterkant med opptak på våre sosiale medier. Berre dei på plattforma vil sjåast på skjerm, så ingen vil bli filma frå salen. Innhald som blir sendt kan Vera ulikt, og nokon gonger blir berre preken sende.

b. Kollekt kun via Vipps, eller direkte til konto.

c. Ved forbøn og dåp gjerast dette innanfor restriksjonar frå overnevnte styresmakter. Ta kontakt med pastor/leiarråd.

 

Med helsing Leiarrådet